Вернуться к обычному виду

АҦсны ЖӘЛАР РЕИЗАРА – АПАРЛАМЕНТ

Аофициалтә саит

Ажәабжьқәа

Аҧсны Жәлар Реизараҟны имҩаҧысит Лугансктәи Жәлартә Республика  адепутатцәеи аделеагациеи  рҧылара. 03.10.2017 Аҧсны Жәлар Реизараҟны имҩаҧысит Лугансктәи Жәлартә Республика адепутатцәеи аделеагациеи рҧылара.
Аҧсны Жәлар Реизара Аиҳабы Валери Кәарҷиа имҩаҧигеит Аҧсны Ахьыҧшымра азхаҵара амш азгәаҭаразы Аҧсны Аҳәынҭқаррахь иааз Лугансктәи Жәлартә Республика  адепутатцәеи аделегациеи рҧылара.

19.09.2017 Аҧсны Аҳәынҭқаррахь иааит Урыстәылатәи Афедерациа Афедералтә Еизара Афедерациа Ахеилак.

Аҧсны Аҳәынҭқаррахь усуратә визитла иааит Урыстәылатәи Афедерациа Афедералтә Еизара Афедерациа Ахеилак аделегациа.

 Аделегациа иалахәын: Афедерациа Ахеилак Атәылахьчареи ашәарҭадареи рзы Аилак ахантәаҩы актәи ихаҭыҧуаҩ, Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламенти Урыстәылатәи Афедерациа Афедералтә Еизара Афедерациа Ахеилаки русеицуразы Акомиссиа ацхантәаҩы ихаҭыҧуаҩ Евгении Серебренников, Атәылахьчареи ашәарҭадареи рзы Аилак ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ Мухарбек Дидигов, Афедерациа Ахеилак атәылахьчареи ашәарҭадареи рзы Аилак алахәцәа Ольга Ковитидии Алексеи Кондратиеви, абри Афедерациа Ахеилак Аилак анапхгаҩы Валери Помогаибини, абри Аилак аппарат абжьгаҩ хада Константин Копаеви.

Асенаторцәа рвизит хықәкыс иаман - Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент ааҧхьара ҿыц адепутатцәа аҧхьаҟатәи русеицура азҧхьагәаҭа алацәажәара, иара убас есқьынгьы аус зуа Урыстәылатәи Афедерациа Афедералтә Еизара Афедерациа Ахеилаки Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламенти русеицура иазку Акомиссиа аҳәаа иҭагӡаны.

Авизит аан цәыббрамза 20 рзы иазҧхьагәаҭоуп Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент Аиҳабы Валери Кәарҷиа иҧылареи апарламентбжьаратә Комиссиа инарҭбааны аусуратә еилатәареи.

Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны аҟазаараан Афедерациа Ахеилак ахаҭарнакцәа иара убас иазгәарҭеит Урыстәылатәи Афедерациа Арбџьар мчқәа урыстәылатәи рырхәҭақәа ахьгылоу аҭыҧқәа.

12.07.2017 Аҧсны Жәлар Реизара иаднакылеит «Атәылаҟны акриминогентә ҭагылазаашьа иазку Аҧсны Жәлар Реизара аҳәамҭазы» Ақәҵара
Аҧсны Жәлар Реизара
Ақәҵара

Акриминогентә ҭагылазаашьа иазку Аҧсны Жәлар Реизара аҳәамҭазы  

Аҧсны Жәлар Реизара  – Апарламент  
и а қә н а ҵ о и т:

05.07.2017 Имҩаҧысит Аҧсны Жәлар Реизара асессиа аилатәара.
Имҩаҧысит Аҧсны Жәлар Реизара асессиа аилатәара. Уи мҩаҧигеит Аҧсны Жәлар Реизара Аиҳабы Кәарҷиа Валера.

Ирыхәаҧшуп иагьрыдкылоуп аҵыхәтәантәи аҧхьараан Аҧсны Аҳәынҭқарра азакәанқәа:

03.07.2017 Ирылацәажәан аҧсны-урыстәылатәи аусеицура азҵаарақәа
Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Ицхырааҩ Сурков В.Иу. аҳәынҭқаррақәа - Ихьыҧшым Аҳәынҭқарра Реиҩызара алахәылаҩцәеи, Аҧсны Аҳәынҭқарреи Алада Уаҧстәылатәи Ареспубликеи асоциалтә-економикатә усрыцуразы Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Иусбарҭа аиҳабы О. М. Говоруни Аҧсны Аҳәынҭқаррахь русуратә ныҟәараан Аҧсны Ахада Иусбарҭаҟны имҩаҧысит Аҧсны Жәлар Реизара анапхгареи русуратә еиҧылара.

28.06.2017 Атәылахьчареи амилаҭтә шәарҭадареи рзы Аҧсны Жәлар Реизара аилак ацҳамҭа
Апарламенттә гәаҭаратә зинмчқәа рҳәаа инҭагӡаны Атәылахьчареи амилаҭтә шәарҭадареи рзы Аҧсны Жәлар Реизара аилак аҟны имҩаҧысит  имҩаҧысит инарҭбаау аилатәара. Уи мҩаҧигеит Аилак ахантәаҩы Илиа Гәуниа.

26.06.2017 Аҧсны Жәлар Реизара Аиҳабы ЗҦА «Абаза – ТВ» аколлектив дрыдныҳәалеит
Аҧсны Жәлар Реизара Аиҳабы Валера Кәарҷиа ЗҦА «Абаза – ТВ» Адиректор хадеи аусзуҩцәеи ирыдиныҳәалеит ателеканал  10-шықәса ахыҵра.

«Абаза – ТВ» Адиректор хада  Руслан Ҳашыг ихьӡала ишьҭыз адныҳәалараҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

21.06.2017 Имҩаҧысит Аҧсны Жәлар Реизара –Апарламент асессиа аилатәара
Имҩаҧысит Аҧсны Жәлар Реизара асессиа аилатәара. Уи мҩаҧигеит Аҧсны Жәлар Реизара Аиҳабы Кәарҷиа Валера.

19.06.2017 Имҩаҧысит– Апарламент асессиа аилатәара

Имҩаҧысит– Апарламент асессиа аилатәара. Уи мҩаҧигеит Жәлар Реизара Аиҳабы Валера Кәарҷиа.

Иахәаҧшит иагьрыдыркылеит аҵыхәтәантәи аҧхьараан «2010 шықәса ҧхынҷкәынмза 24 аҟнытә Аҧсны Аҳәынҭқарра Аиҳабыра аҳәынҭқарратә кредит аҭаразы Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи рыбжьара Аиқәшаҳаҭра Аҧкаанҵа № 2 ашьақәырҕәҕәаразы» Аҧсны Аҳәынҭқарра Азакәан. Ажәахәҟаҵаҩ – Аҧсны жәлар Реизараҟны Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада ихаҭарнак Дмитри Шамба.

12.06.2017 Имҩаҧысит Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент асессиа аилатәара

Имҩаҧысит Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент асессиа аилатәара. Уи мҩаҧигеит Жәлар Реизара Аиҳабы Валера Кәарҷиа.

Иахәаҧшит иагьрыдыркылеит аҵыхәтәантәи аҧхьараан «2010 шықәса ҧхынҷкәынмза 24 аҟнытә Аҧсны Аҳәынҭқарра Аиҳабыра аҳәынҭқарратә кредит аҭаразы Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи рыбжьара Аиқәшаҳаҭра Аҧкаанҵа № 2 ашьақәырҕәҕәаразы» Аҧсны Аҳәынҭқарра Азакәан.

Ажәахәҟаҵаҩ – Аҧсны Жәлар Реизараҟны Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада ихаҭарнак Дмитри Шамба.

09.06.2017 Аҧсны Жәлар Реизара Аиҳабы иҟаиҵаз Аҳәамҭа

Ҳазҭоу ашықәс лаҵарамза 7 рзы имҩаҧысит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Ҳаџьымба Р.Џь. ипресс-конференциа. Апресс-конференциаҟны ажурналист, агазеҭ «Эхо Абхазии» аредактор Шариа Витали абас еиҧш иҟаз азҵаара иҭиит: «…аусура абанӡалшо иалху ааҧхьара ҿыц?», насгьы ишҧеилкаатәу «…мызки бжаки раахыс Апарламент асессиа аилатәара амҩаҧгаразы иахьымеизо».

Абри инамаданы, сара, Жәлар Реизара Аиҳабы иаҳасабала, исуалуп ҳәа исыҧхьаӡоит ҳаҭыр зқәу Шариа Виталии ажурналистцәа зегьи рыхьӡала абас иҟоу аҳәамҭа аҟаҵара:

05.06.2017 Имҩаҧысит Аҧсны Жәлар Реизара –Апарламент асессиа аилатәара
Имҩаҧысит Аҧсны Жәлар Реизара асессиа аилатәара. Уи мҩаҧигеит Аҧсны Жәлар Реизара Аиҳабы Кәарҷиа Валера.
Ирыхәаҧшуп иагьрыдкылоуп аҵыхәтәантәи аҧхьараан Аҧсны Аҳәынҭқарра азакәанқәа:

03.06.2017 Ирылацәажәан аҧсны-урыстәылатәи аусеицура азҵаарақәа
Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Ицхырааҩ Сурков В.Иу. аҳәынҭқаррақәа - Ихьыҧшым Аҳәынҭқарра Реиҩызара алахәылаҩцәеи, Аҧсны Аҳәынҭқарреи Алада Уаҧстәылатәи Ареспубликеи асоциалтә-економикатә усрыцуразы Урыстәылатәи Афедерациа Ахада Иусбарҭа аиҳабы О. М. Говоруни Аҧсны Аҳәынҭқаррахь русуратә ныҟәараан Аҧсны Ахада  Иусбарҭаҟны имҩаҧысит Аҧсны Жәлар Реизара анапхгареи русуратә еиҧылара.

Аҧсны Аҳәынҭқарра Апарламент Алада-Урыстәылатәи Апарламенттә  Ассоциациа XXVI Аконференциа аусура иалахәуп  01.06.2017 Аҧсны Аҳәынҭқарра Апарламент Алада-Урыстәылатәи Апарламенттә Ассоциациа XXVI Аконференциа аусура иалахәуп
Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент Аделегациа иахьа Ростов-на-Дону иаатуа Алада-Урыстәылатәи Апарламенттә Ассоциациа XXVI Аконференциа аусура иалахәуп. Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент хаҭарнакра азыруеит Левон Галустиан – аделегациа анапхгаҩы, Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент Аиҳабы ихаҭыҧуаҩ, Аҳәынҭқарра-зинтә политиказы аилаки Аҵараиуреи, аҵарадырреи, абызшәатә политикеи, адини, АИХ русқәа рзы апарламенттә Еилаки рлахәыла, Гиви Кәарҷиа – Жәларбжьаратәи, апарламентбжьаратә еимадарақәеи аџьынџьуаа рымадарази апарламенттә еилаки Аграртә политикеи аҧсабаратә цхыраагӡақәеи аекологиеи рзы апарламенттә еилаки рлахәыла, Вадим Бжьаниа – Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент Аппарат анапхгаҩы.

22.05.2017 Аҧсны Жәлар Реизара - Апарламент Аҳәамҭа

Аҧсны Жәлар Реизара - Апарламент Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи «Аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭақәа еицырзеиҧшу аинформациа-координациатә центр аиҿкаашьеи аусушьеи рзы» ирыбжьарҵаз Аиқәшаҳаҭра инадҳәаланы Ақәҵара аднакылеит.

АҲӘАМҬА

Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи «Аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭақәа еицырзеиҧшу аинформациа-координациатә центр аиҿкаашьеи аусушьеи рзы» ирыбжьарҵаз Аиқәшаҳаҭра инадҳәаланы Аҧсны Жәлар Реизара - Апарламент

Ақәҵара

2017 шықәса лаҵарамза 18 рзы Шәача ақалақь аҟны Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи «Аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭақәа еицырзеиҧшу аинформациа-координациатә центр аиҿкаашьеи аусушьеи рзы» Аиқәшаҳаҭра рыбжьарҵеит. Абри Аиқәшаҳаҭра ианаҵырҩы анаҩс, ицәырҵит аполитикатә партиақәеи ауаажәларратә еиҿкаарақәеи рыҟнытә аҳәамҭақәеи ааҧхьарақәеи жәпакы.

Аҧсны Жәлар Реизара ауаажәларра Аҧсны Аҳәынҭқарра жәларбжьаратәи аиқәшаҳаҭрақәа рыҵаҩраан аҳәынҭқарраҩныҵҟатә уснагӡатәқәа рымҩаҧысшьазы адырра рыҭара хықәкыс иҟаҵаны, аҳәамҭа ҟанаҵоит: Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи ирыбжьоу «Аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭақәа еицырзеиҧшу аинформациа-координациатә центр аиҿкаашьеи аусушьеи рзы» Аиқәшаҳаҭра шьаҭас иамоуп Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи «Аидгылареи астратегиатә усеицуразы» 2014 шықәса абҵарамза 24 аҟнытә ирыбжьоу Аиқәшаҳаҭра аҧҟарақәеи, Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконституциеи, «Аҧсны Аҳәынҭқарра жәларбжьаратәи аизыҟазаашьақәа рзы» Аҧсны Аҳәынҭқарра ишьақәнаргылаз Азакәани инарықәыршәаны.

2014 шықәса ҧхынҷкәынмза 22 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи «Аидгылареи астратегиатә усеицуразы» Аиқәшаҳаҭра шьақәырҕәҕәаны, жәларбжьаратәи аиқәшаҳаҭра хымҧадатәны ишыҟоу арҵабыргит.

17.05.2017 Аҧсны Жәлар Реизара адепутатцәа гәыҧҩык Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Аслан Кобахиеи рышҟа иҟарҵаз Ааҧхьара.

Аҧсны Жәлар Реизара адепутатцәа гәыҧҩык Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Аслан Кобахиеи рышҟа иҟарҵаз Ааҧхьара.

«Ҳаҭыр зқәу Рауль Џьумка-иҧа!

Ҳаҭыр зқәу Аслан Алеқсеи-иҧа!

2017 шықәса лаҵарамза 18 рзы Шәача ақалақь аҟны иазҧхьагәаҭоуп Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи рыбжьара аҳәынҭқаррабжьаратә еиқәшаҳаҭра Аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭақәа Иаку ринформациа-координациатә центр ашьақәгылашьеи аусуреи рзы Аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩра.

Аҳәара ҟаҳҵоит абри аиқәшаҳатра анапаҵаҩра аамҭала анахара, ҿыц иалху Аҧсны Жәлар Реизара адепутатцәа реиҳараҩык хыхь зыӡбахә ҳәоу аиқәшаҳаҭра апроект хазы игоу ахәҭаҷқәа рганахьала азгәаҭақәеи ажәалагалақәеи зларымоу ала, ҷыдала:

06.05.2017 Валера Кәарҷиа: «Хашҭра рықәымзароуп Аҧсадгьыл ахьчаразы зхы иамеигӡаз ргәымшәареи рфырхаҵареи ртәы»

Аџьынџьтәылатә еибашьра дуӡӡаҟны Аиааира 72-тәи ашықәсхыҵра аламҭалазы Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент Аиҳабы Валера Кәарҷиа Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент ахьӡала адныҳәалара дәықәиҵеит Урыстәылатәи Афедерациа Афедералтә Еизара апалатақәа рнапхгарахь.

Афедерациа Ахеилак Ахантәаҩы Валентина Матвиенкои Аҳәынҭқарратә Дума Ахантәаҩы Виачеслав Володини рыхьӡала иишьҭыз адныҳәалараҟны, лымкаала, иҳәоуп:

«Афашисттә агрессор ииааира Амш азгәаҭо, ҳара Аҧсадгьыл ахақәиҭреи ахьыҧшымреи азаазгаз зеиҧш ҟамлац афырхацәа ргәалашәара аҿаҧхьа ҳхырхәоит. Ари асовет жәлар зегьы ирзеиҧшу ҧсра-ӡра зқәым Иааироуп!

06.05.2017 Валера Кәарҷиа Аџьынџьтәылатә еибашьра дуӡӡа аветеранцәа Аиааира Амш рыдиныҳәалеит

Аҧсны Жәлар Реизара Аиҳабы Аџьынџьтәылатә еибашьра дуӡӡа аветеранцәа Аиааира Амш рыдиныҳәалеит.

Адныҳәалараҟны иҳәоуп:

"Акыр иаҧсоу Аџьынџьтәылатә еибашьра дуӡӡа аветеранцәа!

Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент адепутатцәа рыхьӡала гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит Аџьынџьтәылатә еибашьра дуӡӡаҟны Аиааира агара 72-тәи ашықәсхыҵра!

Аиааира ду ажәлар зегьы рфырхаҵареи Аҧсадгьыл азы рхамеигӡареи ирсимволны иҟоуп. Иахьа шәара – Аџьынџьтәылатә еибашьра дуӡӡа аветеранцәа зеиҧш ҟамлац фырхаҵаралеи шьакаҭәаралеи аибашьрақәа рыҟны Аиааира иазықәҧоз, хацәынмырха атыл аҟны Аиааира зчаҧоз хьӡи-ҧшеи шәаҳҭоит, шәыхьӡала ҳхырхәоит.

05.05.2017 Виачеслав Володин: Аиааира Амш ҳажәларқәа рфырхаҵара агәалашәара лаша иамшуп.

Афедералтә Еизара Аҳәынҭқарратә Дума Ахантәаҩы Виачеслав Володин Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент Аиҳабы Валера Кәарҷиа идиныҳәалеитАџьынџьтәылатә еибашьра дуӡӡаҟны Аиааира 72-тәи ашықәсхыҵра.

Адныҳәалараҟны иҳәоуп:

24.04.2017 Аҧсны Жәлар Реизара Аиҳабы ихаҭыҧуаҩ Левон Галустиан, адепутатцәа Ашот Миносиани Левон Дашьиани аерман жәлар раганахьала Аосмантә империаҟны 1915 ш. имҩаҧгаз агеноцид иақәыӡбеит

«102 шықәса ҵуеит аерман жәлар Аосмантә империа аерман жәлар массала рнырҵәара анымҩаҧысуаз урҭ ашьаарҵәыратә мшқәа раахыс.

Шәнызқьла ауаа ҭахеит, ирацәаҩуп забацәа рыдгьылқәа ааныжьны иқәҵны атәым тәылақәа рахь имцар амуыз. Убарҭ рыҩныҵҟа иҟоуп зықьҩыла ахҵәацәа ахеиқәырхаразы иааны иахьынхаз, ахыҵакырҭа ахьырыҧшааз Аҧсынгьы.

Аҧсуа жәлар, усҟантәи аамҭазы мчыла ахҵәара иақәдыршәаз, аерман жәлар зҭагылаз арыцҳара еилкааны рхьаа рыцеиҩыршеит, гәык-ҧсыкала ирыдыркылеит.Абри аамҭа инаркноуп ахы анакызгьы шәышықәса инареиҳаны иара Аҧсны Аҳәынҭқарра аҭоурых иаҟәыҭхам аҧснытәи аерманцәа рҭоурых. .


Страницы: