Вернуться к обычному виду

АҦсны ЖӘЛАР РЕИЗАРА – АПАРЛАМЕНТ

Аофициалтә саит

Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент аҟны имҩаҧысит Иорданиатәи Хашимиттә кралра аделегациа рҧылара

05.07.2018

Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент аҟны имҩаҧысит Иорданиатәи Хашимиттә кралра аделегациа рҧылара

Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент   Аиҳабы  Валери Кәарҷиа идикылеит  Аделегациа иалахәын: уи напхгара азҭоз Монир Собер, Апарламент иреиҳаӡоу апалата - Иорданиатәи Аианцәа Реизара ахада ихаҭыԥуаҩ.  акоррупциа аҿагыларазы Иорданиатәи Ассоциациа ҧасатәи ахантәаҩы Самиҳ Пино, Аинрал-маиор, Ауаажәларра ршәарҭадара аусбарҭа адиректор Ихада ҧасатәи иассистент Давууд Хакуз, Иорданиа апарламент ҧасатәи адепутат Муҳаммед Раслан, Иорданиа иҟоу Аԥсны ахәаахәҭра-ааглыхратә палата ахаҭарнак Али Бакиж.

Аҧсны аганахьала аиҧылара иалахәын: Аҧыза-министр Геннади Гагәлиа,  Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент   Аиҳабы ихаҭыҧуаҩ Левон Галустиан, Жәларбжьаратәи апарламентбжьаратәи еимадарақәеи ҳџьынџьуаа рымадареи рзы Аилак ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ Асҭамыр Логәуа.

Аибадырратә еиҧылараан Валери Кәарҷиа асасцәа ирзеиҭеиҳәеит Аҧсны Жәлар Реизара аусура атәы, далацәажәеит Аҧсни Арабтә тәылақәеи рҭоурыхтә еизыҟазаашьақәа ртәы, иара убас иҭабуп ҳәа реиҳәеит Иорданиа анапхгареи ажәлар зегьи Иорданиатәи Хашимиттә кралра иқәынхо аҧсуа-адыга диаспора аганахьала ирымоу агәрагареи аҳаҭырқәҵареи рзы.

Монир Собери уи иколлегацәеи иара убас иалацәажәеит Иорданиа аиҳабыратә мчра азкәанҧҵаратә усбарҭақәа русура атәы, иҵшьны иазааҭгылеит аҩ-тәылак рыдәныҟатәии рыҩныҵҟатәии аизыҟазаашьақәа рыҿиара аҵакы.

Аҩ-ганк реимадарақәа рыҿиара аҧеиҧш иахцәажәо, аиҧылара иалахәыз аҧхьаҟатәи русеицура ишазхиоу атәы еибырҳәеит.  

Возврат к списку