НОВОСТИ

Аграртә политикеи, аҧсабаратә лшарақәеи, аекологиеи рзы аилак инарҭбаау аилатәара
18.02.2019
Поделиться в соцсетях:

Аграртә политикеи, аҧсабаратә лшарақәеи, аекологиеи рзы аилак инарҭбаау аилатәара

Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент аҟны имҩаҧысит  Аграртә политикеи, аҧсабаратә лшарақәеи, аекологиеи рзы аилак инарҭбаау аилатәара.  

Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент аҟны имҩаҧысит  арацәаӡритә аӡа агеологиатә ҭҵаареи, аҧшыхәреи, аҵхреи ирызку аекономикатә лҵшәеи аекологиатә шәарҭадареи ирызку Аграртә политикеи, аҧсабаратә лшарақәеи аекологиеи рзы аилак инарҭбаау аилатәара.  

Аилатәара иалахәын  Апарламент адепутат, аҧыза-министр Валери Бганба, ҧасатәи аҧыза-министр, уажәы Аҧсны Аҳәынҭқарра Администрациа Ахада
Беслан Барциц, Апарламент аҟны Ахада ихаҭарнак Дмитри Шамба, аекономика аминистр Адгәыр Арӡынба, ҧасатәи акономика аминистр Давид Ирадиан, ашәахтәқәеи аизгатәқәеи рзы аминистр Даур Курмазиа, Аекологиа аинститут адиректор Роман Дбар, адгьылхархәареи акадастри рзы аҳәынҭусбарҭа аиҳабы   Адамыр Аҳәба, Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура ахантәаҩы Зураб Маан, ауаажәларра рхаҭарнакцәа.
Адепутаты азҵаауан аилахәырақәа арацәаӡри аҭҵаареи аҵхреи русхк аҟны «Урыснефти» «Аҧсны-Оили» русеицуразы аиқәшаҳаҭра аҵаҩшьас иаҭаз, алицензиақәа шрыҭаз, убри аан  ҳасаб рызузма Аҧсны аекологиеи аекономикатә феидеи.  
Аилатәара мҩаҧигеит Аграртә политикеи, аҧсабаратә лшарақәеи аекологиеи рзы аилак ахантәаҩы Асҭамыр Ҭарба.
Аилатәара аихшьалақәа рыла иӡбан ҷыдалатәи арацәаӡритә аӡа агеологиатә ҭҵаареи, аҧшыхәреи, аҵхреи рызҵаара иахәаҧшраны иҟоу Акомиссиа аҧҵара.