НОВОСТИ

Апарламент аҟны Аладатәи Кавказ иҟоу аҭагылазаашьа иалацәажәеит
17.03.2023
Поделиться в соцсетях:

Апарламент аҟны Аладатәи Кавказ иҟоу аҭагылазаашьа иалацәажәеит

Аԥсны Жәлар Реизара – Апарламент Аиҳабы Ашәба Лаша Аԥсны Аҳәынҭқаррахь иааз Аладатәи Кавказ азҵаарақәа рзы Европатәи аидгыла Ахаҭарнак ҷыда Тоиво Клаар напхгара ззиуаз Европатәи адипломатцәа рделегациа идикылеит.

Аиԥылара иалахәыз Аладатәи Кавказ ишьақәгылаз аҭагылазаашьа иактуалтәу азҵаарақәа ирылацәажәеит. Ҷыдала, аиҿцәажәараан арегион аҟны ашәарҭадара иадҳәалоу атемазы ргәаанагарақәа еимырдеит.

Аиԥылара иалахәын: Аԥсны Жәлар Реизара – Апарламент Жәларбжьаратәии апарламентбжьаратәи еимадарақәеи аџьынџьуаа рымадареи рзы аилак ахантәаҩы Алхас Барцыц, Атәылахьчареи амилаҭтә шәарҭадареи рзы аилак ахантәаҩы Ҭемыр Шергелиеи уи ихаҭыԥуаҩи Беслан Емырхәбеи, Аҵараиуреи, аҭҵаарадырреи, абызшәатә политикеи, адини АИХ аусқәеи рзы аилак алахәҩы Наур Нарманиа.